Magazin

“Mobil OFF, Élmény ON #kikapcs” nyereményjáték szabályzat

TAz OkosON Egyesület “Mobil OFF, Élmény ON #kikapcs” elnevezésű  nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata.

 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS ADATKEZELŐJE

1.1. A “Mobil OFF, Élmény ON #kikapcs” játék (továbbiakban Játék) szervezője az OkosON Egyesület (továbbiakban Szervező), székhely: 1165 Budapest, Anilin u. 35.

 1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

2.1. A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki a Játék kezdetéig betöltötte 18. életévét (továbbiakban Résztvevők).

2.3. A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító Szervező és a lebonyolításban résztvevő vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a sorsolási bizottság tagjai és az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.4. A Résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonossági igazolványban szereplő adatokkal.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

3.1 A Játék 2022. február 24. 00:00. órától 2022. február 27. 24:00 óráig tart. A Játék időtartamának lejártát követően a pályázatok érvénytelenek.

3.2. Játékfelhívás: a játékban részt vehet minden olyan, a szabályzatban meghatározott személy, aki a felhívásban rögzített módon az alábbi Facebook posztban válaszol a megadott kérdésekre:  https://www.facebook.com/686320788238654/posts/1813248118879243

3.3. Szervező más részvételi módot nem fogad el.

3.4. Egy személy egy válasszal vehet részt a Játékban.

3.5. A játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeknek nem megfelelő vagy nem valós adatokkal résztvevő pályázatokat kizárja a játékból.

 1. DÍJAK ÉS SORSOLÁS

4.1. Szervező a Játékban érvényes Pályázattal rendelkező Résztvevők között egy darab családi vacsorautalványt sorsol ki, amely a promócióban résztvevő VakVarjú Éttermekben váltható be 2022. február 28.- március 6. között. A családi vacsorautalványt két felnőtt és legfeljebb négy gyerek veheti igénybe egy háromfogásos étkezésre. A nyertesek kötelesek betartani a promóció szabályait, melynek értelmében az étkezés teljes ideje alatt az asztalon kikapcsolva tartják az okoseszközeiket egy erre rendszeresített dobozban.

Sorsolás időpontja: 2022. február 28. 8:00 órakor kerül lebonyolításra nyereménysorsoló applikáció alkalmazásával.

4.2. Nyeremény más termékre vagy készpénzre át nem váltható. A nyereményeket a Szervező a játék időpontjában hatályos 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja törvény) 1. számú melléklet 8.14 pontja szerinti adómentes üzletpolitikai célú juttatásként kezeli, miután a juttatás feltételei megfelelnek a törvényben meghatározott feltételeknek. Az egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

4.3. Nyereményt átvevő Résztvevő a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Résztvevőt ért minden kárért.

 1. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

5.1. A Szervező a Nyertest, a sorsolás napján, a sorsolást követően azonnal értesíti a Pályázatban megadott Facebook poszt alatt. A Nyertesnek e-mailben kell jelentkeznie a nyereményéért a nyerek@mobiloffelmenyon.hu e-mail címen. A nyertes Játékos az értesítés kézhezvételétől számított 3 (három) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából eredő elmaradásokért, károkért.

5.2. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

5.3. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért helytállni tartozik.

 1. VIS MAJOR

6.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

6.2. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.

6.3. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha Vis major miatt a Játékban való részvétel késedelmet szenved, nem valósul meg vagy a Játékos Pályázata módosul, a Játékos eredménye törlődik.

 1. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE

7.1. A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné.

7.2. Amennyiben a nyereményjáték során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy törölje.

 1. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME

8.1. Azáltal, hogy a Játékos a Játékon részt vesz:

 • feltétel nélkül elfogadja az Általános Felhasználási Feltételeket és az Adatkezelési Szabályzatot, amely részletes leírása az alábbi linken érhető el: http://mobiloffelmenyon.hu/adatvedelmi-szabalyozas/
 • feltétel nélkül hozzájárul, hogy Pályázatát és annak tartalmát a Szervező a játék népszerűsítése céljából nyilvánosságra hozza és felhasználja, illetve későbbi marketingtevékenységre felhasználhatja;
 • tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen, illetve későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során, illetve adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítése során felhasználja;
 • tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.

8.2. A játékos kérheti a játékból való törlését az alábbi címen: OkosON Egyesület. H-1631, Pf 171. vagy a www.facebook.com/okosonegyesulet oldalra küldött üzenetben.

8.3. A Szervező az általános adatkezelési szabályzatával összhangban bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését, melynek részletes szabályaihoz a Résztvevő szabadon hozzáférhet a http://mobiloffelmenyon.hu/adatvedelmi-szabalyozas/ oldalon.

 1. VITÁK

9.1. Az esetleges viták esetében a Pályázat érvényességére vonatkozóan, a Szervező által kinevezett bizottság rendelkezése végleges.

9.2. Játékban való részvétel révén a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és megfelelnek a jelen Szabályzatban foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek.

9.3. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint ha ez nem lehetséges, a viták elrendezését a budapesti illetékes bíróság döntésére bízzák.

9.4. Szervező jogában áll a Játék adatait és időtartamát módosítani.

9.5. Szervező a jelen részvételi és az adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1 A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező és partnerei ellen indított bármilyen tett esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy intézkedést hozzon a probléma megoldása érdekében.

10.2. A “Mobil OFF, Élmény ON #kikapcs” elnevezésű nyereményjáték, melynek részletes szabályait a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat tartalmazza, független a Facebooktól, a promóciót a Facebook semmilyen formában nem támogatja.

Budapest, 2022. február 23.  info@mobiloffelmenyon.hu