Szabályzat

Játékszabályzat “Offoltam a ..” nyereményjátékhoz

OFFOLTAM a….. Instagram játék a #kikapcs- Mobil OFF, Élmény ON mozgalom „mobilböjt” programjából

 

A #kikapcs – Mobil OFF, Élmény ON mozgalom, OFFOLTAM a…. elnevezésű Instagram nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata.

 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS ADATKEZELŐJE

1.1. Az OFFOLTAM a …..Instagram játék (továbbiakban Játék) szervezője az PureLife Media Kft. (továbbiakban Szervező), székhely: 1165 Budapest, Anilin u. 35.

 1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

2.1. A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki a Játék kezdetéig betöltötte 10. életévét (továbbiakban Résztvevők).

2.3. A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító Szervező és a lebonyolításban részt vevő vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a sorsolási bizottság tagjai és az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.4. A Résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonossági igazolványban szereplő adatokkal.

2.5. A Játékban nem vehet részt az a személy, aki a Facebook szabályzatának 4. pontjában meghatározott feltételeknek nem megfelelő profillal rendelkezik. https://www.facebook.com/legal/terms

 1. A JÁTÉKBAN IDŐTARTAMA ÉS ABBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

3.1 A Játék 2019. március 15. 16:00 órától 2019. március 31. 24:00 óráig tart. Az Játék időtartamának lejártát követően a pályázatok érvénytelenek. Játékfelhívás:

fb post link

3.2. A játékban részt vehet minden olyan, a szabályzatban meghatározott személy, aki a felhívásban rögzített módon,  #offoltamjelöléssel ellátot, saját készítésű képet tölt fel a nyereményjátékot meghírdető Facebook poszt alá, vagy nyilvánosan az Instagramra #offoltam hashtag jelöléssel.  A fotón látszódnia kell  az #offoltam a ….-omat feliratnak . A képen szerepelhet a pályázat beküldője, a “kütyü”, amit 24 órára kikpacsolt, vagy az, hogy milyen pozitív élményeket szerezett a kihívás ideje alatt.

(továbbiakban Pályázat).

3.3. A Pályázatban résztvevő fotók tartalma semmilyen módon nem sértheti az Instagram felhasználási feltételeit. Nem tartalmazhat a közösségi irányelveinket vagy felhasználási feltételeinket megszegő, kifogásolható elemeket.

3.4. Szervező más részvételi módot nem fogad el.

3.5. Egy személy több képfeltöltéssel is vehet részt a Játékban.

3.6. A játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi feltételeknek nem megfelelő vagy nem valós adatokkal résztvevő pályázatokat kizárja a játékból.

 1. DÍJAK ÉS SORSOLÁS

4.1. Szervező a Játékban érvényes Pályázattal rendelkező Résztvevők között 5 darab Mobil OFF, Élmény ON élménycsomagot sorsol ki

Élménycsomagok:

 1. számú csomag: családi belépő az Aquaworld Élményfürdőbe
 2. számú csomag: családi belépő a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőbe
 3. számú csomag: egy ebéd 2 felnőtt + 2 gyerek részére a VakVarjú étteremcsalád általuk megjelölt éttermébe
 4. számú csomag családi belépő a szentendrei Skanzenba
 5. számú csomag TIKO nyomozócsomag + mesekönyvcsomag

(továbbiakban Nyeremény) sorsolunk ki. A sorsolás alkalmával további két pótnyertes kerül kisorsolásra.

A Szervező saját döntése alapján választja ki a Játék nyerteseit és pótnyerteseit. Sorsolások időpontja: A sorsolás 2019. április 8. kerül lebonyolításra. Sorsolás helyszíne: 1065 Budapest, Anilin u. 35 (Szervező központja)

4.2. Nyeremény más termékre vagy készpénzre át nem váltható. A nyereményeket a Szervező a játék időpontjában hatályos 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja törvény) 1. számú melléklet 8.14 pontja szerinti adómentes üzletpolitikai célú juttatásként kezeli, miután a juttatás feltételei megfelelnek a törvényben meghatározott feltételeknek. Az egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

4.3. Nyereményt átvevő Résztvevő a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Résztvevőt ért minden kárért.

 1. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

5.1. A Szervező a Nyertest, a sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül, Instagramon A Nyerteseket az Instagram applikáció segítségével értesítjük a következő módon: az @hashtagkikapcs Instagram account kommentet ír a nyertes kép alá, amelyben megemlíti a nyertes Pályázat készítőjének usernevét is. A kiértesített Instagram felhasználónak e-mailben kell jelentkeznie a nyereményéért a nyerek@mobiloffelmenyon.hu e-mail címen. A nyertes Játékos az értesítés kézhezvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. rossz/hibás hashtaggel, privát instagram profillal regisztráló Játékos) eredő elmaradásokért, károkért.

 

5.2. A nyertes nevét és fotóját, írásbeli beleegyezését követően a Mobil OFF, Élmény ON mozgalom hivatalos Facebook oldalán is bemutatjuk. https://www.facebook.com/hashtagkikapcs/

5.3. A nyereményeket postázzuk vagy személyesen átvehetők a nyereményt felajánló intézményekben.  Személyazonosságának megállapítása a következő okiratok alapján történik: Érvényes személyi igazolvány – személyi kártya vagy útlevél.

5.4. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

5.5. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért helytállni tartozik.

 1. A VERSENY SZABÁLYZATA

6.1. A Részvételi szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet a https://www.facebook.com/hashtagkikapcs/ oldalon.

 1. VIS MAJOR

7.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

7.2. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.

7.3. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha Vis major miatt a Játékban való részvétel késedelmet szenved, nem valósul meg vagy a Játékos Pályázata módosul, a Játékos eredménye törlődik.

 1. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE

8.1. A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné.

8.2. Amennyiben a nyereményjáték során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

 

 1. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME

9.1. Azáltal, hogy a Játékos a Játékon részt vesz:

 • feltétel nélküli, elfogadja az Általános Felhasználási Feltételeket és az Adatkezelési Szabályzatot, amely részletes leírása az alábbi linken érhető el:

http://mobiloffelmenyon.hu/adatvedelmi-szabalyozas/

 • feltétel nélkül hozzájárul, hogy Pályázatát és annak tartalmát a Szervező a játék népszerűsítése céljából nyilvánosságra hozza és felhasználja, illetve későbbi marketingtevékenységre felhasználhatja;
 • tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen, illetve későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során, illetve adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítése során felhasználja;
 • tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.

9.2. A játékos kérheti a játékból való törlését az alábbi címen: PureLife Media Kft. H-1631, Pf 171

9.3. A Szervező az általános adatkezelési szabályzatával összhangban bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését, melynek részletes szabályaihoz a Résztvevő szabadon hozzáférhet a oldalon.

http://mobiloffelmenyon.hu/adatvedelmi-szabalyozas/

 1. VITÁK

10.1. Az esetleges viták esetében a Pályázat érvényességére vonatkozóan, a Szervező által kinevezett bizottság rendelkezése végleges.

10.2. Játékban való részvétel révén a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és megfelelnek a jelen Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek.

10.3. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint ha ez nem lehetséges, a viták elrendezését a budapesti illetékes bíróság döntésére bízzák.

10.4. Szervező jogában áll a Játék adatait és időtartamát módosítani.

10.5. Szervező a jelen részvételi és az adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1 A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező és partnerei ellen indított bármilyen tett esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy intézkedést hozzon a probléma megoldása érdekében.

11.2. Az OFFOLTAM a …. elnevezésű nyereményjáték, melynek részletes szabályait a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat tartalmazza, független a Facebooktól, és az Instagramtóla a promóciót a Facebook és Instagram semmilyen formában nem támogatja.

Budapest, 2019 március 15.  info@purelifemedia.hu